ANKARA ÜNİVERSİTESİ AFRİKA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÇAUM)’un amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
             MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (AÇAUM): Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
d) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Ankara Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı
             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Afrika kıtası hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, bu kıtada faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık desteği ve gerekli uzmanların yetiştirilmesini sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Afrika kıtası ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak, Afrika kıtası konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak,
b) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
c) Afrika kıtası ile ilgili iç ve dış yayınları toplayarak referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ile film, fotoğraf, slayt ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kurmak,
ç) Afrika kıtası ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek ve Türkiye’yi tanıtıcı bilimsel geziler yapmak,
d) Afrika kıtası hakkında araştırma yapmak isteyen bilim adamlarının projelerini desteklemek,
e) Afrika kıtası ile ilgili özel veya kamu kurum ve kuruluşlar ile kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Personel İhtiyacı

             Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek için Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak,
e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,
b) Bir sonraki yılın bütçesini hazırlamak.
             Danışma kurulu  ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Afrika kıtası ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla onbeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
________________________________________________________
4 Kasım 2008 SALI tarihli ve 27044 Sayılı Resmi Gazete linki için tıklayınız.
9 Kasım 2018 CUMA tarihli ve 30590 Sayılı Resmi Gazete linki için tıklayınız.